ปี 2564 สปอ.

1.

ตรวจสอบการเงิน

2.

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ

3.

ตรวจสอบการดำเนินงาน

4.

ตรวจสอบอื่นๆ

5.

รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ/สรุปรายงานอื่นๆ